Ôn tập Olympic 2015

Gửi các bạn tham dự ôn tập Olympic Tin học 2015:

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu thuật toán của Lê Minh Hoàng: download.

2. Tài liệu “Art of Programming Contest”, 2nd Edition: download.

Bài học ngày 31-01-2015:

1. Bài tập trên lớp và về nhà: download.

2. Bài giải cho các bài tập trên lớp: download.

Tài liệu tham khảo cho các học phần: An toàn và bảo mật thông tin, Kỹ thuật lập trình C, Kỹ thuật lập trình (khoa Điện)

Tài liệu tham khảo cho học phần An toàn và bảo mật thông tin:

1. Cryptography and Network Security: Principles and Practice 5th Edition by William Stallings, 2011

2. Information Security The Complete Reference, 2nd Edition by Mark Rhodes-Ousley, 2013

Tài liệu tham khảo cho học phần Kỹ thuật lập trình C:

1. C Primer Plus, Fifth Edition by Stephen Prata, 2004

2. The C programming language, 2nd Edition by Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, 1988

3. Danh sách các bài tập và bài mẫu (cần cài đặt Winrar 5 để giải nén): download.

4. Bài về mảng struct (học ngày 22/04/2015): download

5. Bài về xử lý xâu ký tự (học ngày 22/04/2015): download.

6. Bài về mảng cấu trúc Tam giác (học ngày 5/05/2015): download.

7. Học ngày 12/05 (file): download and download.

8. Học ngày 19/05 (struct-sach): download.

9. Học ngày 20/05: file sinhvien

10. Một số bài tập để ôn tập học phần Kỹ thuật lập trình C: download

Tài liệu tham khảo Kỹ thuật lập trình (khoa Điện):

1. Thinking in C++, 2nd Edition by Bruce Eckel

2. Programming embedded systems in C and C++ by Michael Barr, 1999

3. Bài mẫu về kế thừa học ngày 24/05/2015: download.

4. Đề cương ôn tập và bài thi test ngày 29/05/2015: download.