Backup cơ sở dữ liệu của Zotero sang máy khác

Trong bài viết Zotero Tutorial – Hướng dẫn sử dụng Zotero để quản lý tài liệu tham khảo và viết tài liệu khoa học (paper, poster and thesis) tôi đã hướng dẫn cách dùng Zotero với Firefox, Word và LaTeX, tuy nhiên còn một yêu cầu nữa mà chúng ta đôi khi vẫn phải dùng đến, đó là làm thế nào để backup CSDL của Zotero sang một máy tính khác để làm việc và đề phòng những khi máy tính chẳng may phải cài lại hoàn toàn mà quên lưu dự phòng. Để thực hiện việc này, có 3 cách:

Cách 1: Copy toàn bộ thư mục chứa dữ liệu của Zotero sang đúng vị trí của máy đích, đối với Windows 7, thư mục đó là “C:\Users\<User Name>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<randomstring>\zotero”. Bạn nên Zip lại copy cho nhanh, lưu ý là trong thư mục này có thể có một vài file .bak là file backup của sqllite (ví dụ như zotero.sqlite.bak), file này khá lớn và không cần thiết. Khi copy sang máy đích, cần ghi đè toàn bộ thư mục của máy đó nếu được hỏi. Cách này là chính xác nhất và ngon lành nhất.

Cách 2: Export cơ sở dữ liệu của Zotero (giống như khi export để dùng với LaTeX) nhưng chọn format (định dạng) export là Zotero RDF:

Sau đó copy toàn bộ thư mục tương ứng với tên được đặt sang máy đích và sử dụng tính năng import của Zotero. Cách này không đảm bảo như cách 1 vì: tôi đã thử và bị báo lỗi Javascript (nhiều người cũng bị lỗi này), và tác giả của Zotero cũng khuyến cáo không nên dùng cách này.

Cách 3: hai cách trên đảm bảo cả file gốc (file bài báo .pdf) sẽ được copy sang máy đích nhưng nếu bạn chỉ muốn lấy CSDL metadata của Zotero thì có thể thực hiện theo cách 3, rất đơn giản và nhanh gọn. Làm tương tự như cách 2 nhưng bỏ chọn Export file:

Khi đó bạn chỉ có 1 file .rdf duy nhất (kích thước rất nhỏ), copy file này sang máy đích và chọn chức năng import của Zotero là xong.

Có thể xem thêm về chủ đề này ở trang chủ của Zotero: http://www.zotero.org/support/zotero_data

How to upgrade to Qt Creator 2.5.2 from Qt Creator 2.4.1

Today I decided to upgrade from Qt Creator 2.4.1 with SDK 1.2.1 (Qt 4.8.0) to Qt Creator 2.5.2. But I still want to use SDK 1.2.1, just Qt Creator 2.5.2. I did not found any normal way to upgrade from Qt Creator 2.4.1 (like Chrome or Firefox etc …). So I must do it for myself. I downloaded Qt Creator 2.5.2 from Nokia website. Then I deleted the Qt Creator 2.4.1 folder from SDK 1.2.1 (C:\QtSDK\QtCreator) and installed Qt Creator 2.5.2 into that folder. Ha ha, the shortcut to Qt Creator program is the same, the folders and files are the same and the new version run smoothly, without any bug. And the maintenance tool of Qt SDK still think that it is Qt Creator 2.4.1, it is ok for me. But there was a problem with the Boost 1.5.1 that I had updated before. That was:
main.obj:-1: error: LNK2019: unresolved external symbol “void __cdecl boost::filesystem::path_traits: ….
After a while, I found that Qt Creator used a configuration file (C:\QtSDK\Desktop\Qt\4.8.0\msvc2010\mkspecs\win32-msvc2010\qmake.conf) to build its projects. So I opened that file and changed the line:
QMAKE_CFLAGS = -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t-
to:
QMAKE_CFLAGS = -nologo -Zm200 -Zc:wchar_t
And now it works.