Ôn tập Olympic 2015

Gửi các bạn tham dự ôn tập Olympic Tin học 2015:

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu thuật toán của Lê Minh Hoàng: download.

2. Tài liệu “Art of Programming Contest”, 2nd Edition: download.

Bài học ngày 31-01-2015:

1. Bài tập trên lớp và về nhà: download.

2. Bài giải cho các bài tập trên lớp: download.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: