Tài liệu tham khảo cho các học phần: An toàn và bảo mật thông tin, Kỹ thuật lập trình C, Kỹ thuật lập trình (khoa Điện)

Tài liệu tham khảo cho học phần An toàn và bảo mật thông tin:

1. Cryptography and Network Security: Principles and Practice 5th Edition by William Stallings, 2011

2. Information Security The Complete Reference, 2nd Edition by Mark Rhodes-Ousley, 2013

Tài liệu tham khảo cho học phần Kỹ thuật lập trình C:

1. C Primer Plus, Fifth Edition by Stephen Prata, 2004

2. The C programming language, 2nd Edition by Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, 1988

3. Danh sách các bài tập và bài mẫu (cần cài đặt Winrar 5 để giải nén): download.

4. Bài về mảng struct (học ngày 22/04/2015): download

5. Bài về xử lý xâu ký tự (học ngày 22/04/2015): download.

6. Bài về mảng cấu trúc Tam giác (học ngày 5/05/2015): download.

7. Học ngày 12/05 (file): download and download.

8. Học ngày 19/05 (struct-sach): download.

9. Học ngày 20/05: file sinhvien

10. Một số bài tập để ôn tập học phần Kỹ thuật lập trình C: download

Tài liệu tham khảo Kỹ thuật lập trình (khoa Điện):

1. Thinking in C++, 2nd Edition by Bruce Eckel

2. Programming embedded systems in C and C++ by Michael Barr, 1999

3. Bài mẫu về kế thừa học ngày 24/05/2015: download.

4. Đề cương ôn tập và bài thi test ngày 29/05/2015: download.

Chương trình C/C++ hiển thị các file bị ẩn do virus – C/C++ program that shows hidden file by virus

// chuong trinh chuyen doi cac thu muc bi virus bien thanh an (hidden)
// sang dang binh thuong
// Ngay 10/06/2007
// Tac gia: Nguyen Huu Tuan
// De test chuong trinh, copy file .exe vao thu muc nao do
// tao thu muc an bang lenh: attrib +h +r +s <ten thu muc>
// Sau do chay thu chuong trinh
// Chuong trinh duoc dich bang C-Free, DevCpp, Visual C++ 2005

#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
system(“dir /b /a > list.txt”);
ifstream fi(“list.txt”);
ofstream fo(“done.bat”);
char str[255];
fo << “@echo off” << endl;
while(fi.getline(str,255))
fo << “attrib -a -s -h -r \”” << str << “\”” << endl;
fi.close();
fo.close();
system(“done.bat”);
system(“del done.bat”);
system(“del list.txt”);
return 0;
}