Sách hay mỗi tuần

Giới thiệu một số cuốn sách hay:

1. Discrete mathematics and its applications, 7th edition, 2012, Rosen, Kenneth H. Cuốn sách rất hay và đầy đủ, cập nhật về các chủ đề của Toán rời rạc. Download tại địa chỉ này.

2. Numerical recipes: the art of scientific computing, 3rd edition, 2007, William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, Brian P. Flannery. Một tuyệt tác viết về các phương pháp số. Địa chỉ download.

3. Operating System Concepts, 9th Edition, 2012. Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. Một cuốn sách rất hay về nguyên lý của các hệ điều hành (Windows, Unix, Linux, Mac OS và cả các hệ thống di động như iOS, Android). Download tại đây.

4. Data Structures and Algorithm Analysis, Clifford A. Shaffer.  Một cuốn sách viết về cấu trúc dữ liêu, thiết kế và phân tích giải thuật khá hay và đầy đủ về nội dung. Các thuật toán trình bày trong sách có bản cài đặt bằng C++ và Java. Có thể download sách và source code tại đây.

5. Windows System Programming 4th Edition. Lập trình cho hệ điều hành Windows bằng cách sử dụng các hàm API (Win32). Download tại đây (xem link gốc tại đây).

6. Algorithms 4th Edition, cuốn sách hay viết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật của hai tác giả Robert Sedgewick and Kevin Wayne, các ví dụ minh họa được cài đặt bằng Java. Địa chỉ Download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: