Olympic Tin học – ACM 2009

Thời gian: đầu tháng 10-2009 (trước 9/10/2009)
Địa điểm: Đại học Thủy sản Nha Trang – Thành phố Nha Trang.

Lịch ôn tập (dự kiến):

Tuần 1: Từ :24 / 08 đến : 30 / 08 Kỹ thuật duyệt. Đệ qui và thuật toán đệ qui
Tuần 2: Từ : 31 / 08 đến : 06 / 09 Lý thuyết đồ thị. Kỹ thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu DFS
Tuần 3: Từ : 06 / 09 đến : 13 / 09 Kỹ thuật duyệt đồ thị theo chiều rộng BFS. Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị Dijkstra, Floyd.
Tuần 4: Từ : 14/09 đến : 20 /09 Qui hoạch động. Các bài toán cơ sở
Tuần 5: Từ :21 / 09 đến : 27 /09 Qui hoạch động (tiếp)
Tuần 6 Từ :28 / 09 đến : 04 /10 Dự trữ
Danh sách đội dự tuyển:
Đỗ Tiến Hoàng Giang CNT48ĐH
Lê Quyết Tiến CNT47ĐH
Nguyễn Đức Văn CNT46ĐH
Lê Mạnh Quyền CNT48ĐH
Lê Văn Vinh CNT49ĐH1
Nguyễn Đắc Xuân Duy CNT47ĐH
Nguyễn Duy An CNT47ĐH
Công cụ lập trình: DevCpp (xem trong phần lập trình C++ hoặc DevTools).
Một số links tham khảo: http://www.hkoi.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: