Bài 1: Tổng các số nguyên tố

Một số số nguyên có thể biểu diễn dưới dạng tổng của một hoặc nhiều số nguyên tố liên tiếp. Chẳng hạn 53 có thể biểu diễn thành 5 + 7 + 11 + 13 + 17 hoặc 53. 41 có 3 cách biểu diễn khác nhau là: 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 = 11 + 13 + 17 = 41. Chú ý là các biểu diễn trên sử dụng các số nguyên tố liên tiếp và không lặp lại.
Hãy viết chương trình tính xem một số nguyên bất kỳ có thể có bao nhiêu cách biểu diễn như trên.
Input
Dữ liệu của chương trình cho trong một file text gồm các số nguyên (nhỏ hơn 10000 và lớn hơn 1) viết trên các dòng riêng biệt, kết thúc file input là 1 dòng ghi số 0.
Output
Với mỗi số nguyên trong file input hãy đưa ra số cách biểu diễn tương ứng trên 1 dòng của file output.
Ví dụ:
Input

2
3
17
41
20
666
12
53
0
Output:
1
1
2
3
0
0
1
2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: