Lời nói đầu

Đa số truyện cười trong mục này đều post lại từ 4zoom lớp đại học http://www.k43t.org và từ các sưu tầm trên mạng. Mỗi lần đọc lại thấy buồn cười, thêm yêu đời hơn 1 chút. Post lại để lúc rỗi đọc lại cho vui.

One Response to “Lời nói đầu”

  1. svcnt47 Says:

    Đúng là sau khi đọc truyện cười ta lại thấy yêu đời hơn một chút!Em copy mấy truyện trong blog của thầy cho vào blog của em rồi.Copy trước hỏi sau cũng okie thầy nhỉ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: