The C Programming Language – The best of the bests

Được viết bởi chính những tác giả của ngôn ngữ C (Brian W. Kernighan và Dennis M. Ritchie) với một phong cách trình bày dễ hiểu và rất sư phạm. Cuốn sách này xuất hiện trong danh mục giáo trình (textbook) hoặc sách tham khảo của hầu như tất cả các khóa học về ngôn ngữ lập trình C. Cuốn sách cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới (có một bản dịch tiếng Việt nhưng chất lượng chưa tốt lắm).
Địa chỉ download: https://4fire.files.wordpress.com/2009/03/the-c-programming-language-ritchie-kernighan.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: