Visual C++ 2008 dành cho người mới bắt đầu

Đây là hướng dẫn cơ bản dành cho người mới sử dụng Visual Studio 2008 để học C/C++: https://4fire.files.wordpress.com/2009/03/visual-c-4-newbie.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: