Bài tập 1 – Mảng một chiều

Nhập vào N sinh viên (tên, điểm thi Toán, Lý, Hóa), in ra danh sách vừa nhập. Nhập vào 2 số thực x < y, hãy in ra tên và điểm các môn của các sinh viên có điểm trung bình nằm trong khoảng (x, y).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: